24 aug. 2019

Minns också att tacka! 🙏🏼🙏🏼❤️❤️


”Lovad vare Herren, ty han har hört min bön.”
 Psaltaren 28:6 

Är vi bra på att be när vi är i nöd, av naturliga skäl. 
Hur är det med tacksamheten när bönen har blivit hörd. 

Krånglar vi till det för mycket, och funderar hur skall vi tacka?  Egentligen behöver en tackbön  inte vara mer välformulerad än så här som det står i Psaltaren ovan!

Några korta tacksamhets meningar som jag själv har bett den senaste tiden, eftersom mina böner verkligen har blivit bönhörda. Men man känner stor ödmjukhet inför sin tacksamhet, så man inte ens vet ord hur man skall tacka!

Tacksam för att min bön är hörd. 
Tacksam för att du Herre hör böner.  
Tacksam och glad att min dag blev bra!  
Tacksam att du Gud är min Far!

Allt gott till er alla!

Tita


23 aug. 2019

💚 Nådegåvor 💚


Nådegåvor!

Vad säger Bibeln?

1 Kor 12:4-11 
Nådegåvor­na är oli­ka, men An­den den­sam­ma. Tjäns­ter­na är oli­ka, men Her­ren den­sam­me. Verk­sam­he­ter­na är oli­ka, men Gud är den­sam­me, han som ver­kar i allt och öve­rallt. Hos var och en fram­träder An­den så att den blir till nyt­ta. Den ene får ge­nom An­den gåvan att med­de­la vis­het, den and­re kan med sam­ma An­des hjälp med­de­la kun­skap. En får tron ge­nom An­den, en an­nan ge­nom sam­ma An­de gåvan att bo­ta, en an­nan får kraft att göra un­der. En får förmågan att ta­la pro­fe­tiskt, en an­nan att skil­ja mel­lan oli­ka an­dar. En kan ta­la oli­ka slags tungo­tal, en an­nan kan tol­ka tungo­tal. Allt det­ta åstad­kom­mer en och sam­ma An­de ge­nom att förde­la si­na gåvor på var och en så som den själv vill.

Jag har många gånger funderat på dessa Bibelverser och tänkt på vilken nådegåva är framträdande i en församling?
Det som jag också har förundrat över, är tungotal, finns det överhuvudtaget mera? 
Lärarens gåva märker man ju i en vanlig predikan, när prästen undervisar i olika trosfrågor och om livet. Profetisk gåva i dagens värld är ganska svårt att urskilja. Tror ändå att när någon profeterar om framtiden, och förutsäger det som kommer att hända, då blir inte personen betrodd och kanske också ifrågasatt, att är detta verkligen sant?
Att skilja mellan andar i församlingen, att känna om detta är rätt ande i predikan eller är det en falsk ande.  Själv har jag någongång känt att nu är inte denna predikan i rätt ande, utan är något annat. Predikan känns som utan kraft och  nånting som rabblas upp automatiskt.
Måste berätta en händelse i kyrkan då talaren rabblade upp en förklaring till texten helt automatiskt utan en känsla av engagemang, känslan blev som prästen skulle ha varit hemma i sina tanken och inte alls i kyrkan, och sen också hade han brådska med bönen och avslutningen och lämnade också en känsla av maraton fart för att slippa hem, av någon orsak. Känslan efteråt, var inte uppmuntrande utan en tomhetskänsla.
Det finns många nådegåvor i församlingsmedlemmarna, de kan ha en speciell gåva att tjäna i församlingen.  Det finns också  människor som gör uppoffringar i det privata, som ingen vet om, samt personen vill inte ha det heller offentligt. 
En nådegåva som jag värdesätter är de människor som ber för andra som är förebedjare  och har en bedjarens gåva! Dessa kan be för enskilda, för församlingen, för landet och för hela mänskligheten. 
Det finns verkligen olika nådegåvor som getts åt var ock en av oss. Kom ihåg att använda din gåva, bed också för att Herren skall vägleda dig i din nådegåva.
Avslutar med texten från :
1 Pet 4:10
Tjäna varand­ra, var och en med den nådegåva han har fått, som go­da förval­ta­re av Guds nåd i dess många for­mer. Den som ta­lar skall kom­ma ihåg att han får si­na ord från Gud, den som tjänar att han tjänar med den styr­ka Gud ger. Låt Gud förhärli­gas i allt det­ta ge­nom Je­sus Kristus. Hans är härlig­he­ten och mak­ten i evig­he­ters evig­het, amen.

Kort sagt är nådegåvor redskap som Guds Ande utrustar oss kristna med, för att vi ska kunna var med i det gemensamma arbetet att bygga Guds rike, Kristi  Kyrka i världen?

🙏🏼. Låt Gud leda dig. ❤️❤️

Tita

Franciskusbönen
Herre, gör mig till ett redskap för Din fred. 
Låt mig bringa kärlek där hatet råder. 
Låt mig bringa förlåtelse där orätt har begåtts. 
Låt mig skapa endräkt där tvedräkt råder. 
Låt mig bringa sanning där villfarelse råder. 
Låt mig bringa tro där tvivlet råder. 
Låt mig bringa hopp där misströstan råder. 
Låt mig bringa ljus där mörkret råder. 
Låt mig bringa glädje där sorgen råder.

O, Mästare låt mig inte så mycket söka att bli tröstad som att trösta, inte så mycket söka att bli förstådd som att förstå, inte så mycket söka att bli älskad som att älska. 
Ty det är genom att ge som man får.

Det är genom att glömma sig själv som man finner sig själv. Det är genom att förlåta som man blir förlåten. 
Det är genom att dö som man uppstår till det eviga livet.





22 aug. 2019

Barndoms minnen och minnen från jobbet!

Barndoms minnen och minnen från jobbet!

När man ofta sitter i sina tankar, så kanske man ibland börjar tänka på sin barndom och vad som var värdefullt.
Det som jag nu just minns speciellt är bordsbönen. 
Gode Gud välsigna maten, Amen!
Och också det att man tackade för maten.
Tack Gode Gud för maten Amen.

När jag nu idag tänkte på bordsbönen, så kommer jag ihåg 2   av mina arbetskamrater, på sjukhuset, som alltid då de satte sig ner för att äta, knäppte, sina händer och bad en bordsbön sakta för sig själv. Ännu idag minns jag dessa 2 personer med vördnad och högaktar deras sätt att visa att de är Kristna och välsignar maten.

Tänk hur lite det behövs att visa för övriga, vad man står för, en liten böjd huvud och knäppta händer. 

Ett bra exempel för mig och säkert också för andra som tycker att detta är viktigt. 
Inte alls självklart för alla i världens alla hörn, att man har mat på bordet, varje dag! 

Bra med att välsigna maten och tacka för maten!

Tita

( båda bilderna är lånade från nätet, vet inte vem som satt ut dem, lånat ur bildbanken utan förbud)




19 aug. 2019

Vilken uppgift har du? 🙏🏼



Vilken uppgift har du?

Låt Anden forma dig och helga dig, då  kan vi vara till större nytta för andra människor. Vi får lära känna Kristi kärlek allt mer, som går långt utöver vad någon kan förstå. Så blir vi uppfyllda av all Guds fullhet (Ef. 3:19).

Den helige Ande ger dig krafter och ledsagar dig till de människor och till de uppgifter som är ämnade åt just dig. 

Efeserbrevet 3: 19
Enligt bibelöversättning 1917. .....och så lära känna Kristi kärlek, som övergår all kunskap. Ty så skolen I bliva helt uppfyllda av all Guds fullhet.

Låt den Helige Ande leda dig, i alla dina uppgifter. Gud har en uppgift åt alla som följer hans väg. Bed om klarhet och ledsagande, så ser du vad din uppgift är?

I föregående blogginlägg skrev jag om att missionera och idag tänkte jag på BÖN. 

Be för de människor som mår dåligt, be för de människor som behöver  stöd av en annan människa, bed för dina nära och kära. Låt Gud leda dig också i bönens Ande, så att bönen blir en del av ditt liv.

Vi är alla formade av Guds hand, och vi skall minnas att vi alla har en uppgift.
Vilken uppgift har du? Känner du på dig att du har en speciell uppgift som du brinner för? Gör det!
Missionera, eller var en förebedjare, eller kanske du fått en uppgift att besöka ensamma människor. Alla uppgifter är lika värdefulla så börja med att be om en klarhet vad Gud vill att du skall göra!

(Olika översättningar skriver på olika sätt, ändå är det lite svårt att förstå lite äldre ord som använd. Det är bra att jämföra, texter så förstår man betydelsen )

Allt gott till till er alla!

Tita





18 aug. 2019

Hedning och missionsbefallning!

Jag har ofta funderat på ordet HEDNING?
Säkert har många andra gjort det, antar jag!
Fick söka i ordboken och googla och här kommer svar.

”Hedning är i urkyrkan och bibliskt språkbruk en beteckning på en person som inte är jude. Därav kommer ett uttryck som hednakristen på den som är kristen utan att vara jude. Ordet har övertagits av kristendomen och därmed betecknat sådana som inte bekänner sig till den kristna tron”

Alltså, om man inte är döpt och inte har en tro är man en hedning. Vi hör till den hedniska folkstammen eftersom vi inte är judar, vi är frälsta genom att vi tror och är döpta, och tror på Jesus Kristus och då kallas vi för hedna kristna eller kristna hedningar.

Det som jag också många gånger har funderat på vad är man då, om man inte är döpt, men lever ett gudfruktig liv och har en hög moral, men har inte ett andligt hem dit man hör eller går? Är man en hedning?
Eller om man går till en församling och lever gudfruktigt men inte är döpt?  Är man en hedning?

Jag tror att alla som läser detta själv kan svara på dessa frågor! Sätter ändå några Bibelord, att begrunda angående oklarheter till funderinger 

Att missionera!
Missions ordet förekommer inte direkt i Bibeln, men man brukar säga att apostlarna missionerade. De förkunnade att i och med Jesus, hade Messias kommit. De försökte få både judar och hedningar att ta emot Jesus som den väntade Messias och sin Herre, och så bli delaktiga av Guds rike och få evigt liv.

Missionsbefallningen brukar man kalla följande text ur Bibeln:
”Jesus sade: Jag har fått all makt i himlen och på jorden. Gå därför ut och gör alla folk till lärjungar! Döp dem i Faderns och Sonens och den helige Andes namn och lär dem att hålla allt vad jag har befallt er. Och se, jag är med er alla dagar intill tidens slut. (Matt 28:18–20)”

En förklaring till Jesu dop- och missionsbefallning ger oss Jesus då han säger: ”Den som tror och blir döpt skall bli frälst, men den som inte tror skall bli fördömd. ”(Mark 16:16)

Tron är viktig, förtrösta på Guds kärlek, och låta Gud leda i de uppgifter som getts åt var och en! 

Att missionera kan vara på många olika sätt, också det att man skriver ner sina tankar om sånt man funderar på. Och delar detta med sina vänner och bekanta.

Gud är kärlek, och den som förblir i kärleken förblir i Gud och Gud i honom 
Första Johannesbrevet 4:16

Allt gott till er alla!

Tita


16 aug. 2019

Guds vackra natur💚🍀



Guds vackra natur!

Det finns otroligt vackra ställen i vår värld, bara vi har tid att se oss omkring. 
Har ni nångång märkt när ni kommer från en resa och kommer till hemtrakterna, då ni ser er omkring och ni märker att hemknutarna kan vara otroligt vacker. Vackrare än man sett den tidigare.  Man ser hemtrakten med ”turistögon”! Det borde man egentligen alltid göra. Det tar inte länge förrän man är i samma spår som förr, man blir hemma blind. Man ser inte allt det som är vackert, man stressar iväg hit och dit och mest dit........
Man borde stanna upp och njuta av omgivningen alla dagar och se årstiderna som skiftar. Det är ganska knepigt att knäppa en bild från samma ställe på olika årstider, för då ser man hur färgerna kan skifta  från vitt, till grönt, till gult och grått. 
Så låt inte hemmablindheten ta över, utan se närmiljön med turistögonen.

Citerar en psalm av 
Jakob Ragnat  år 1574 ( 1 versen)


Vår stora vida jord
och allt som härpå bor,
med alla hav och länder
har Gud i sina händer,
och fjärran liksom nära
förkunnar allt hans ära.

(egen bild)

J

14 aug. 2019

Allt förmår jag ..........❤️🙏🏼


God morgon en solig  halv regnig morgon! 
När jag steg upp hade jag jätte inspiration att skriva något. Tog fram google för att söka något tänkvärt. Hittade inget ämne just då. Kom på mitt i allt, att jag har ju en almanacka  med Bibelord och tänkvärt, jag kan ju kolla vad som står där?
Knäppte en bild av det och orden ser ni på bilden!

Det som är ganska märkligt med denna vers och bibelord. Jag har alltid vid svåra stunder och stress situationer bett denna  bön. Sagt för mig själv, med min egen version, såhär:
” Allt förmår jag i Herren som ger mig kraft” 
Denna vers har jag också ofta gett åt mina barn och vänner, som behöver tröst. 

Hittade efter det, direkt Bibelstället var dessa ord är skrivet, citerar härmed bibeln också och ett annat bibelställe som jag fick inspiration över.

Filipperbrevet 4
…13 Allt förmår jag i honom som giver mig kraft. 
(Läs gärna hela 4 kapitel)

Och följande hänvisar till ungefär samma budskap! 

1 Timotheosbrevet 1:12
Vår Herre Kristus Jesus, som har givit mig kraft, tackar jag för att han har tagit mig i sin tjänst och funnit mig vara förtroende värd.

När man fokuserar sig på olika bibelord ur bibeln, finner man mycket budskap som både kan ge tröst och krafter i livets olika skeden. 

Jag har fått skrivandets gåva. Varför skulle jag inte använda den gåvan? Denna gåva har lett mig att skriva mina djupa tankar ur hjärtat.
Ibland har jag fått kritik över ämnet. På ett sätt är det befogad, eftersom ämnet då just har varit aktuell.  Aktuell ur samhällets syn och aktuell ur mina känslor.
Jag har ofta sagt åt nån människa som rådfrågat mig om tex. Hur bearbeta negativa känslor och upplevelser. Mitt råd har ofta varit, och är fortfarande, skriv ner dessa händelser och reaktioner. Ha en dagbok där du skriver upp allt som känns besvärligt. Och det har jag också själv gjort när jag reagerat över någonting negativt i min omgivning. Brukar kalla det för skrivterapi. Det underlättar egna tankar och man ser klart på situationen. 
Eftersom jag också läst mycket om positiv tänkande  och försökt tänka och svänga tankarna till positivt, så har jag använt boken ”Lev lyckligt, lev positivt” med många råd därifrån. (Norman Pearl Wincent) 
Han säger i sin bok att det lönar sig att upprepa till exempel de ord som man vill markera för stunden som är viktigt. Tex. När jag känner stress så bad jag och ber jag, ofta med dessa ord: ” Allt förmår jag i Herren som ger mig kraft”
I boken säger författaren att upprepa dessa ord inte bara en gång utan många gånger, fast tjugo gånger, eller mera. Ditt undermedvetna skall också förstå vad du för stunden önskar och ber! 

I skrivandets stund känner jag tacksamhet och glädje över en ny dag och nya möjligheter, att skriva ner mina tankar, för stunden och föra vidare någon budskap till någon som behöver tröst och en aha upplevelse! 
Och när jag skriver  är det ingen skild person jag skriver om, det är allmänt, om det som händer och sker i omgivningen, eller som nån har sagt och  jag har blivit inspirerad av och vill föra vidare. 

Så gott folk ta inte illa vid, när jag skriver. Eller det kan ju vara så också att texten fått tala! 

Kram till er alla!

Tita